2

ਚਿੱਟੀ ਵਾਈਨ, ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਮੈਦਾਨ ਦੀ ਬੋਤਲ ਵਾਲੀ ਪਿਕਨਿਕ

Playground in a park on the "Costa Verde" ("Green Coast") in Miraflores, Lima, Peru

ਲੀਮਾ, ਪੇਰੂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਘਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਖੇਡ ਦਾ ਮੈਦਾਨ